سخن هفته
جهان وطن من است،
            و همۀ بشریت قبیلۀ من.

                      (جبران خلیل جبران)
اهداف

امروزه نهادهای معتبر جهانی، نظیر یونسکو، هدف آموزش و پرورش جدید را در 4 سطح تعریف می کنند؛ اول: تربیت شهروندانی که با حقوق و وظایف خود آشنا باشند و عضویت در نهادهای اجتماعی و رفتارهای دموکراتیک را بیاموزند؛ دوم: توانمند سازی دانش آموزان ، چنانکه از لحاظ نظری و عملی قادر به برقراری ارتباط با محیط پیرامون خویش باشند؛ سوم: آموزش بر پایه خلاقیت باشد و چهارم: نقد و تفکر انتقادی موضوعیت یابد.

موسسه خیریه و فرهنگی – آموزشی نور مبین نیز بر همین پایه و اساس تلاش می کند تا مجموعه ای را بنیاد نهد تا در محیط آن، معلم و دانش آموز هردو در کنار هم « زندگی » کنند و « انسان خوب بودن » یا « شهروند خوب بودن » را بیاموزند؛ چرا که مدرسه در جهان جدید مکان گفت و گو و آموزش های دوسویه است. آموزش هایی که در آن هم آموزش دهنده و آموزش گیرنده، مدام می آموزند. همانگونه که در بینش اسلامی ما نیز معلّم و متعلّم هر دو فراگیرنده اند و « مدرسه »  را به « اجتماع » پیوند می دهند.
 
پس آنچه به عنوان هدف اصلی این موسسه می توان قلمداد کرد، « پرورش انسان خوب » یا « پرورش شهروند خوب » است. یعنی پرورش:
* انسانی (شهروندی) پایبند به اصول اخلاقی
* انسانی دارای اعتماد به نفس
* انسانی دارای نگاه خلاقانه و در عین حال نقّادانه به محیط پیرامون
* انسانی که طبیعی باشد و از طبیعت بیاموزد.

در واقع هدف این موسسه ایجاد محیط هایی است که به پرورش چنین انسانی مدد رساند. محیطی که در آن با بکارگرفتن علوم و تجربه های تربیتی، معلم و دانش آموز هر دو بیاموزند که چگونه ابتدا در مدرسه و سپس در جامعه بعنوان یک انسان نیکوکار، خوب زندگی کنند.
 


اصول اولیه:
برای دستیابی به این هدف، دغدغۀ مسئولان مدرسه برنامه ریزی برای ساختن محیط هایی است که بستر پرورش چنین افرادی باشد. بر این اساس در برنامه ریزی های ما این اصول بسیار اهمیت دارند:

* نگاه انسانی به دانش آموز و پرهیز از هرگونه تحقیر و توهین در این محیط
* ایجاد محیط هایی آزاد و آرام
* طبیعت گرایی و زندگی با طبیعت
* رشد توانایی ها در کنار دانایی ها
* فعالیت های جسمی و ورزشی
* آداب معاشرت و رشد توانمندی های اجتماعی
 
طراحی وب سایت © آبادیس